รูปภาพ

รูปภาพ

assignment2

assignment2
system
การผลิตน้ำตาลทรายจัดเป็น system หรือไม่
อธิบายโดยใช้หลัก IPO มาโดยสังเขป