รูปภาพ

รูปภาพ
บทที่1 คำถามท้ายบทที่1
1. เทคโนโลยีคืออะไร
คำตอบ
เทคโนโลบีคือ กกกกกกกกกกกกกกกกกกก
       งงงงงงงงงงทททททททททท
มมม
10. ดเ้่าสสสวววววววววว
แบบฝึกหัดท้ายบทเรียนที่1  เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1. จงให้ความหมายใใใใใใ
คำตอบ
กกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกก
2.vm,,........
คำตอบ
6. กกกกกกกกกกกกกกกกก
10.
assignment3
ให้นศ.เขียนระบบการสอนวิชาใดก็ได้ มา 1 วิชาในสาขาสังคมศึกษา 1 ระบบ ตามหลัก IPO .ในแต่ละองค์ประกอบให้นักศึกษาอธิบายรายละเอียดแต่ละองค์ประกอบนั้นๆมาด้วย

assignment2

assignment2
system
การผลิตน้ำตาลทรายจัดเป็น system หรือไม่
อธิบายโดยใช้หลัก IPO มาโดยสังเขป
Assignment1 1/2556
1.smartphone คืออะำไร มีประโยชน์อย่างไรบ้าง บอกมา 5 ประการ
2.Android คืออะไร ปกติ จะพบสิ่งนี้ที่ไหน
3.Cyber Bully หมายถึงอะไร อธิบายมา 1 ย่อหน้า ไม่ต่ำกว่า 10 บรรทัด

ใส่ที่มาของสารสนเทศนั้
1.retrieved from http://www.xxxxxxxx_yytt/ (จากเว็บ)
2. เทคโนโลยีสารสนเทศ. ยืน ภู่วรวรรณ. 2556.(จากหนังสือ)
3. IT ยุค 2011. ครุปริทรรศน์ เมษา-มิย. 2555(จากบทความวารสาร)